Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Oznam pre účastníkov exkurzie Dolný Zemplín - Tokaj 9. - 13. jún 2024

Stretnutie učastníkov : 9. jun 2024 6:30 Bratislava Hlavná železničná stanica.

Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2024/2025

Oznamujeme všetkým študentom a záujemcom, že sme spustili prihlasovanie na kurzy nového akademického roku 2024/2025.

Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. Každý kurz sa koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Pokyny k zápisu do kurzu Vám zašleme emailom. Podmienky účasti na našich kurzoch nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Prehľad tradičnej ľudovej kultúry Slovenska
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Kurz poskytne poslucháčom kompletný a komplexný pohľad na slovenské tradície a zvyky od čias starých Slovanov až po súčasnosť. Na prednáškach si budeme hĺbkovo analyzovať vznik, vývoj a súčasný stav pri jednotlivých zvykoch a obradoch tradičnej ľudovej kultúry. Absolventi kurzu získajú celkový prehľad o slovenských zvykoch a tradíciách.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 16:00 - 17:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dedičstvo Rakúska I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Kurz bude doplnený o možnosť prihlásiť sa na niekoľko exkurzií do Rakúska súvisiacich s prednášanými témami.

Prednášky sa konajú v nepárna streda 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Osobnosti Slovenska
Prednáša Mgr. Katarína Králiková Pôsobí ako sprievodkyňa dejinami Bratislavy, lektorka a externá múzejná pedagogička. Absolvovala kurz Sprievodca cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a aj v kurz Sprievodca cestovného ruchu so špecializáciou na Bratislavu, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Má ukončený kurz Múzejná pedagogika v Slovenskom národnom múzeu a kurz Lektor v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov. Na vlastivedných prehliadkach približuje dejiny Bratislavy cez rôzne témy a život skutočných ľudí.

Kurz Osobnosti Slovenska vám chronologicky priblíži inšpiratívne osobnosti Slovenska cez ich život a výnimočné dielo, ktoré nám zanechali v kontexte doby, ktorú formovali.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Tréning pamäti I.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäte, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 14:15 - 15:45.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Poklady českých miest I.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Obsah kurzu je zameraný na mestá nášho západného suseda - Českej republiky (samozrejme vrátane Moravy a Sliezska), s ktorým máme mnoho spoločného. Tematicky je každa prednáška venovaná jednému mestu a okolitému kraju, v ktorom sa nachádza. V rámci prednášky sa poslucháči najprv dozvedia stručnú históriu daného mesta a následne bude pozornosť venovaná jeho stavbám, pamiatkam, námestiam, parkom a ďalším krásam. Kurz bude doplnený o prednášky českých dejín.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 08:30 - 10:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:30 - 19:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny Európy (814-1453)
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD., LL.M.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento druhý ročník je venovaný obdobiu vrcholného stredoveku, ktorý bol plný odvážnych dobyvateľov a tvorcov veľkých impérií.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 12:30 - 14:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Európske hlavné mestá kultúry IV.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 09:00 - 10:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2024 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené