Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca už od roku 2013 rôzne vzdelávacie kurzy (nielen) pre seniorov.

Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2019/2020

Oznamujeme všetkým záujemcom, že prihlasovanie na kurzy akademického roku 2019/2020 bolo spustené a na kurzy o ktoré máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. Každý kurz sa koná v samostatný čas a žiadne dva kurzy sa nekonajú zároveň v rovnaký čas (nekryjú sa).

Dávame do Vašej pozornosti niektorých nových prednášajúcich alebo niektoré nové kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:Mytológia a náboženské systémy Európy
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. - Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

V prvej polovici kurzu sa študenti dozvedia informácie o raných náboženských smeroch, polyteizme starých Slovanov, kresťanskom monoteizme, vývoji mariánskeho kultu na Slovensku a o základných liturgických úkonoch a obradoch v kresťanstve. V druhej polovici kurzu budú prednášané informácie o tradičných a netradičných náboženstvách v Európe.

Prednášky sa konajú v nepárny piatok 14:00 - 15:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 10Dejiny Slovenska I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie sa na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 3Poklady českých miest
Prednáša Mgr. Lucia Bieliková, PhD. - Doktorandské štúdium Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny, ukončila v roku 2014. Témou dizertačnej práce bola Horná Nitra v rokoch 1944 – 1945 a nadalej sa vo svojom výskume venuje predovšetkým regionálnym dejinám 20. storočia. Doposiaľ publikovala viacero vedeckých štúdií a odborných článkov. Jej cieľom je celoživotné vzdelávanie a z pozície, ktorú zastáva v medzinárodnej spoločnosti sa snaží o rozvíjanie zručností a schopností zverených zamestnancov.

Obsah kurzu je zameraný na mestá nášho západného suseda - Českej republiky (samozrejme vrátane Moravy a Sliezska), s ktorým máme mnoho spoločného. Tematicky je každa prednáška venovaná jednému mestu a okolitému kraju, v ktorom sa nachádza. V rámci prednášky sa poslucháči najprv dozvedia stručnú históriu daného mesta a následne bude pozornosť venovaná jeho stavbám, pamiatkam, námestiam, parkom a ďalším krásam.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 36Tréning pamäti I.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová - Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäte, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 35Ľudský hlas v opere II.
Prednáša prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. - Emeritný profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôvodným povolaním profesor anorganickej chémie na STU v Bratislave. Dlhoročný aktívny člen Klubu priateľov opery SND, 15 rokov jeho podpredseda. Autor príspevkov do Operaslovakia a Operaplus.

Každá téma bude pozostávať zo štyroch častí. Na začiatku témy sa účastníci oboznámia so základnými pojmami používanými v téme (rozsah hlasu, hlasové odbory, bel canto, verizmus...) a charakteristikami skladateľov. V ďalších dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častiach, sa účastníci zoznámia s konkrétnymi dielami a ukážkami z diel vrátane výkladu k ukážkam. Vo výklade a ukážkach budú dominovať menej známe, ale krásne diela s cieľom rozšíriť poznanie účastníkov. Poslednou časťou bude diskusia vyučujúceho s účastníkmi o téme.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 26


Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík - Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 15:15 - 16:45.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 41Taliančina pre mierne pokročilých
Prednáša Mgr. Barbora Harmatová - Vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo na Filozofickej Fakulte UK (anglický a taliansky jazyk). Niekoľko rokov vyučuje dospelých, hlavne obchodnú angličtinu.

Pozor! Tento kurz je jazykový! Na rozdiel od vzdelávacích (nejazykových) kurzov má viac prednášok (celkovo 24), vyššie školné (160,00 EUR) a počet študentov je limitovaný na menšiu skupinku.

Tento kurz nadväzuje na kurz Taliančina pre začiatočníkov, kto daný kurz neabsolvoval, musí si pre zápis do tohto kurzu doštudovať učivo a zložiť skúšobný test.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 11:45 - 13:15 a nepárnu stredu 10:10 - 11:40 .
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 13


Dejiny Európy II.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento druhý ročník je venovaný obdobiu vrcholného stredoveku, ktorý bol plný odvážnych dobyvateľov a tvorcov veľkých impérií.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 24Oznamujeme, že kurzy Ľudský hlas v opere I., Slovensko vo víre dejín, Vybrané témy z ľudovej kultúry Slovenska, Významné ženy na Slovensku v 20. storočí a Slovenské vinárstvo a vinohradníctvo nebudú v akademickom roku 2019/2020 otvorené, nakoľko sa na ne neprihlásil dostatočný počet záujemcov.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2019 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené