Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vybrané témy z ľudovej kultúry Slovenska
Prednáša: PhDr. Michal Bada, PhD.
Historik, ktorý na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor história - etnológia. Od skončenia vysokoškolského štúdia roku 2001 pracuje v oddelení novovekých dejín Historického ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 2004-2006 absolvoval štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a a proximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj vedecký výskum zameriava na urbánne dejiny (mestskú každodennosť na konci stredoveku a v ranom novoveku), dejiny Bratislavy, problematiku ranonovovekých hlavných miest, korunovácií a festivít. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií. Publikoval štúdie v domácich i zahraničných zborníkoch. Pedagogicky pôsobí na univerzitnej pôde, od roku 2012 je predsedom Sekcie pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 11:45 - 13:15 v miestnosti č. 275.
Tento kurz sa zameriava na opísanie a porozumenie slovenskej ľudovej kultúry. V sérii prednášok budú študenti oboznámení so spôsobom bežného života našich predkov, s tým ako sa stravovali, v akých domoch bývali, do akých krojov sa odievali, ako pracovali aj ako trávili svoj voľný čas - k tomu nesporne patrilo dodržiavanie rôznych zvykov a povier, tvorba ľudového umenia ako aj spôsoby slávenia obradov a významných životných udalostí.

Dátumy a témy prednášok:  
30.09.2020 Najarchaickejšie formy obživy, poľnohospodárstvo a chov.
14.10.2020 Remeselná a domácka výroba, obchod.
28.10.2020 Ľudová strava a stravovanie.
11.11.2020 Ľudový odev a obuv.
25.11.2020 Staviteľstvo, obydlia a bývanie (formy osídlenia).
09.12.2020 Spoločenstvo obce a rodinný život.

10.02.2021 Rodinné zvyky a obrady.
24.02.2021 Výročné zvyky – kalendárne obyčaje; zvyky spojené s prácou.
10.03.2021 Poverové predstavy.
24.03.2021 Ústna slovesnosť a hudobné nástroje.
07.04.2021 Tance a hry, ľudové divadlo.
21.04.2021 Ľudové umenie.

Prihlásenie na kurz:   Zatiaľ prihlásených študentov: 7
   
Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a emailová adresa. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára sa Vám tu zobrazí potvrdenie a dostanete aj email s potvrdením prihlásenia.
  Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Poznámka:
       

Prihlásenie je nezáväzné, podmienkou navštevovania kurzu je absolvovanie zápisu, vyplnenie prihlášky a úhrada školného. Maximálny počet študentov kurzu je obmedzený, prednostne zapísaní budú študenti, ktorí sa vopred prihlásia, preto Vám v prípade záujmu odporúčame prihlásiť sa na kurz prostredníctvom tohto formuláru. Minimálny počet študentov potrebný pre otvorenie kurzu je 15, o podmienkach úhrady školného Vás budeme informovať emailom. Všeobecné podmienky navštevovania kurzov nájdete v časti Podmienky a kontakt.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Vybrané témy z ľudovej kultúry Slovenska

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené