Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Pravidlá ochrany osobných údajov
Pri plnení povinností zo zmlúv o zabezpečení výučby (po prihlásení sa na jednotlivý kurz) dochádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom OSTER s.r.o., Lovinského 23, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: gdpr@oster.sk alebo OSTER s.r.o., zodpovedná osoba, Lovinského 23, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

Účely spracúvania osobných údajov sú: 1. Vedenie účtovníctva (právny základ spracúvania: zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty), 2. Evidencia študentov (právny základ spracúvania: zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník, nariadenie EÚ č. 2016/679).

Príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR a dodávatelia účtovníckych služieb pre prevádzkovateľa pri účele spracúvania 1. a vyučujúci vzdelávacích kurzov organizovaných prevádzkovateľom pri účele spracúvania 2.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od momentu vystavenia faktúry pri účele spracúvania 1. a 2 rokov od momentu skončenia poslednej prednášky kurzu, ktorý študent (dotknutá osoba) navštevoval.

Študent (dotknutá osoba) má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.

Pri podozrení z porušenia právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk

Spracúvané osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky pri účele spracúvania 1. a na uzavretie resp. plnenie povinností zo zmluvy pri účele spracúvania 2. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nebude možná realizácia služby zo zmluvy a jej úhrada.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Aktualizovanú verziu tohto poučenia môžete nájsť na www.asapi.sk/oster-gdpr


Academia Sapientia © 2013 - 2023 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené